¡Lo más vendido!

Categorías

Novedades

AVÍS LEGAL

1. Sobre aquest avís legal i la seva acceptació

El present avís legal (en avant, el «Avís Legal») regula l'ús del servei del portal d'Internet www.stringsfield.com (en endavant, el «Portal») que Stringsfield C.B. posa a disposició dels usuaris d'Internet.

dades declaratius

A l'efecte de notificació la direcció social d'aquesta societat és:

Stringsfield C.B.

C / Els Pedrones Nº5, Baix Esquerra

46017 València

L'accés a aquesta Pàgina Web és responsabilitat exclusiva dels usuaris, la utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del Portal (en endavant, el «Usuari») i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Stringsfield CB en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi al Portal. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest pot patir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Portal es podrien trobar sotmesos a condicions particulars pròpies (d'ara endavant, les «condicions particulars») que, segons els casos, substituirien, completarien i / o modificarien el present Avís Legal.

Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'Usuari també hauria de llegir atentament les corresponents condicions particulars i clàusules específiques si existissin.

2. Objecte

Mitjançant el Portal, Stringsfield C.B.facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts (en endavant, els «Serveis») posats a disposició per Stringsfield C.B. o per tercers per a comerç minorista de béns i serveis.

3. Condicions d'accés i utilització del portal

    
3.1. Caràcter gratuït de l'accés al Portal
    
El mer accés al portal té caràcter gratuït.
    
3.2. Veracitat de la informaciónToda la informació que faciliti l'Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció o utilització dels Serveis.

De la mateixa manera, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a Stringsfield C.B. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Stringsfield C.B. o a tercers per la informació que faciliti.

    
3.4. Menors de edadEsta pàgina web no està destinada per a menors d'edat, pel que està terminantment prohibit que els menors facilitin cap dada sobre si mateixos o sobre les seves famílies.
    
3.5. Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels ServiciosEl Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis si existissin i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de Stringsfield CB , D'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

    
1. de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;
    
2. indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i els bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;
    
3. indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
    
4. incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l' ordre públic;
    
5. sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
    
6. es trobi protegit per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;
    
7. violi els secrets empresarials de tercers;
    
8. sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones;
    
9. de qualsevol manera menyscabi el crèdit de Stringsfield C.B. o de tercers;
    
10. infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;
    
11. constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;
    
12. incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (hardware i software) de Stringsfield C.B. o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;
    
13. provoqui per les seves característiques dificultats en el normal funcionament del Servei;

3.6. Obligació de fer un ús correcte dels ContenidosDe conformitat amb el que disposa la clàusula 3.5, l'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris al Portal, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos , fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els «continguts»), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les condicions particulars que hi pogués haver de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, i, en particular, es compromet a no:

    
1. reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
    
2. suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de Stringsfield C.B. , Dels seus titulars, de les marques digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i inclús d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Portal, dels Serveis i / o dels Continguts.

    
3.7. Introducció d'hiperenllaços que permetin l'accés a les pàgines web del Portal i als ServiciosLos Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el Portal (en endavant, el «Hiperenllaç») han de complir les condicions següents:

    
1. l'Hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del Portal, però no podrà reproduir-les de cap manera;
    
2. no es crearà un frame sobre les pàgines web del Portal;
    
3. no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Stringsfield C.B. , Els seus directius, els seus empleats, les pàgines web del Portal i els Serveis subministrats;
    
4. no es declararà ni es donarà a entendre que Stringsfield C.B. ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'Hiperenllaç;
    
5. excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix Hiperenllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Stringsfield C.B

L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Stringsfield C.B. i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de Stringsfield C.B. dels seus continguts o serveis.

4. No llicència

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal són propietat de l'Stringsfield C.B. o de tercers, sense que pugui entendre que l'ús o accés al Portal i / o als Serveis atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de Stringsfield C.B. o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del Portal i els Serveis.

5. Exclusió de garanties i de responsabilitat

    
5.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Portal i dels Serveis
        
5.1.1 Disponibilitat i continuïtat, utilitat i falibilidad1. Stringsfield C.B. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, Stringsfield C.B. advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Portal i dels Serveis. Stringsfield C.B.

2. Stringsfield C.B. exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels serveis, o la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al portal i als serveis, a la fiabilitat del portal i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines web del portal oa aquelles des de les que es presten els serveis.

    
5.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts
        
5.2.1. Qualitat1. Stringsfield C.B. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, Stringsfield C.B. advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Portal i dels Serveis. Stringsfield C.B.

1. Stringsfield C.B. exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels serveis, o la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al portal i als serveis, a la fiabilitat del portal i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines web del portal oa aquelles des de les que es presten els serveis.

        
5.2.2. Licitud, fiabilitat i utilidadSTRINGSFIELD C.B. garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts. Stringsfield C.B. exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin deure a:
            
la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;
            
la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat dels continguts;
            
la inadequació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts;
            
els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d'una altra manera transmesos o posats a disposició, rebuts, obtinguts o als que s'hagi accedit a través del portal o dels serveis.
    
5.2.3. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualidadSTRINGSFIELD C.B. garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts. Stringsfield C.B. exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts.
    
5.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis prestats per tercers a través del Portal
    
5.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis i allotjats fora del Portal. El Portal pot posar a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç (com ara, entre d'altres, links, banners, botons), directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers (en endavant, «llocs enllaçats»). La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i eines de recerca al Portal té per únic objecte facilitar als Usuaris la recerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet.

Els resultats d'eines de cerca poden ser proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, pel que Stringsfield C.B. no pot controlar i no controla aquests resultats i, en particular, que entre ells apareguin llocs d'Internet els continguts puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inapropiats per altres motius. En el cas que un usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la recerca es conté activitat o informació il·lícita o inexacta i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l'enllaç pot posar en marxa el procediment previst en la clàusula setena del present Avís legal.

Stringsfield C.B. no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L'Usuari, per tant, ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats. Stringsfield C.B. no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a:

    
1. el funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats;
    
2. el manteniment de la informació, continguts i serveis, existents en els llocs enllaçats;
    
3. la prestació o transmissió de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats;
    
4. la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat en la condició general 5.2 i 5.3 respecte dels continguts i dels serveis prestats per tercers a través del portal.

5.5. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Portal, dels Serveis i dels Continguts pels usuaris.1. Stringsfield C.B. no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan del Portal, dels Serveis i dels Continguts. En particular, Stringsfield C.B. no garanteix que els Usuaris utilitzin el Portal, els Serveis i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal i, si escau, amb les condicions particulars que resultaren d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. Stringsfield C.B. tampoc té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos o sobre altres.

2. Stringsfield C.B. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels usuaris o que puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris o al propi Stringsfield CB sobre si mateixos o de tercers i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

6. Protecció de dades personals

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La visita a aquesta pàgina web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. No obstant això, per utilitzar els Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament a Stringsfield C.B. certes dades de caràcter personal (en endavant, les "Dades Personals"). Stringsfield C.B. tractarà automatitzadament, les Dades Personals amb les finalitats de respondre a les sol·licituds remeses pels Usuaris i enviar-los informació sobre els serveis que presta Stringsfield C.B. , Per la qual cosa ens manifesta el seu consentiment exprés i inequívoc les mateixes finalitats abans esmentades. Stringsfield C.B. podrà conservar les seves dades un cop finalitzada tota la relació amb l'usuari per a complir obligacions legals, procedint a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats.

En el cas que les dades recollides s'utilitzessin per a una finalitat distinta per a la qual haguessin estat recaptats o recollits es requerirà el consentiment previ dels interessats.

Stringsfield C.B. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Stringsfield C.B. pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web del Portal. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web del Portal s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Stringsfield C.B. reconegui els navegadors dels Usuaris que poguessin registrar després que aquests s'haguessin accedit o registrat si és el cas per primera vegada, sense que haguessin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i Serveis que poguessin estar reservades exclusivament a ells.

L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Portal, no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per Stringsfield C.B. , Sense perjudici que en tal cas serà necessari que l'Usuari es registri cada vegada que accedís a un servei que requerís el previ registre.

Les cookies que s'utilitzen en els llocs i pàgines web del Portal poden ser servides per Stringsfield C.B. , En aquest cas se serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies per compte de Stringsfield C.B. (Com per exemple, les cookies que s'empren per servir determinats Continguts i que fan que l'Usuari visualitzi certs Continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminats).

Totes les dades dels formularis del Portal són obligatoris. La negativa a proporcionar les dades qualificades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als que eren sol·licitats. Així mateix, podran facilitar dades de manera voluntària amb l'objectiu que puguin prestar-se de manera més òptima els serveis oferts.

En el cas que els usuaris d'aquesta pàgina web haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels serveis oferts podran manifestar que no volen rebre cap tipus de comunicació que Stringsfield C.B. pogués enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la qual es va sol·licitar el servei, prèvia comunicació per escrit a Stringsfield C.B.

Pot exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podran ser exercitats dirigint comunicació per escrit a la següent adreça: Stringsfield C.B. C / ENGINYER JOSÉ SIRERA nº 30? Baix- 46017 (València).

7. Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut o servei i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del Portal, i, en particular, de la violació de drets a l'honor, intimitat, propietat intel·lectual o industrial (difamació, amenaces, patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d'enviar una notificació a Stringsfield CB en la qual es continguin els següents extrems:

    
a) dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
    
b) especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;
    
c) fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d'aquesta activitat;
    
d) en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d'aquesta;
    
e) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant de que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

8. Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions (en endavant, les «Notificacions») per part de l'Usuari a Stringsfield C.B. es consideraran eficaços i realitzades, a tots els efectes, quan es dirigeixin al Servei d'Atenció a l'Usuari d'alguna de la següent manera:

    
Enviament per correu postal a la següent adreça:
        
Stringsfield C.B. C / Els Pedrones Nº5 sota-izq- 46017 (València)

Totes les Notificacions per part de Stringsfield C.B. a l'Usuari es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin d'alguna de les següents maneres:

    
(1) Enviament per correu postal al domicili de l'Usuari quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de Stringsfield C.B .;
    
(2) Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies que l'Usuari disposa o pugui disposar com a part de qualsevol altre servei que Stringsfield C.B. presti a l'Usuari;
    
(3) Comunicació per mitjà d'una trucada telefònica al número de telèfon de l'Usuari, quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement Stringsfield C.B. ;
    
(4) Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels Serveis per part de Stringsfield C.B. a l'Usuari.

En aquest sentit, totes les Notificacions que efectuï Stringsfield C.B. a l'Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s'han realitzat emprant les dades ia través dels mitjans anteriorment assenyalats. A aquests efectes, l'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Stringsfield C.B. tots els canvis relatius a les dades de notificació.

9. Retirada i suspensió dels serveis

Stringsfield C.B. podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l'establert en el present Avís Legal.

10. Durada i terminació

La prestació del servei de Portal i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. No obstant això Stringsfield C.B. està autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Portal i / o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars que fossin aplicables en el seu cas. Quan això sigui raonablement possible, Stringsfield C.B. Li advertirà prèviament l'acabament o suspensió o inactivitat de la prestació del servei de Portal i dels altres Serveis.

11. Legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquesta pàgina web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardades per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés o la utilització d'aquest lloc Web es sotmet a l'exclusiva jurisdicció dels tribunals de València (Espanya). Les parts acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultants de l'execució o interpretació de la present avís legal o les condicions generals, sigui resolta mitjançant arbitratge de dret, i en modalitat no presencial, acceptant el procediment establert pel fur espanyol, i pel qual es regirà l'arbitratge concertat entre elles.
TERMES I CONDICIONS

Totes les transaccions comercials realitzades a Stringsfield.com estan sota l'empara de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 7/1996, de 15 de gener, de ordenació del Comerç Minorista, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, de condicions generals de la contractació i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

L'enviament de la comanda formulat pel Client implica el seu acord amb les presents condicions generals de venda. La informació que figura en els catàlegs i les llistes de preus és només a títol indicatiu, Stringsfield.com podrà modificar-los en qualsevol moment, sense previ avís, en funció de l'evolució de les condicions econòmiques, amb l'objecte de tenir informat puntualment al client d'aquests canvis. Totes les ofertes per nosaltres emeses i que apareguin en premsa, circulars, fullets, catàlegs, internet, etc. són sense compromís i no són vinculants. Stringsfield.com es reserva el dret d'esmenar, completar o anul·lar les mateixes total o parcialment sense previ avís, així com el dret d'ajustar total o parcialment les ofertes especials d'Internet o mitjans gràfics.

La presentació dels productes al nostre espai web online no és jurídicament vinculant. En fer clic al botó "comprar ara" vostè fa un encàrrec obligatori dels productes dins de la cistella de compra. La confirmació de la recepció de la comanda es realitzarà immediatament després, rebent aquesta confirmació a l'adreça de correu facilitada en el registre. El contracte de compra arriba a efecte amb la confirmació i pagament de la comanda o amb el lliurament dels productes adquirits. Les ofertes especials tenen una validesa subjecta a l'estoc. En el cas de les comandes "Contra", el contracte de compra s'executa i arriba a efecte entre les parts, és a dir, entre Stringsfield, C.B. i el client, en el moment en què el client confirma la comanda a través del web, quedant així obligat legalment a realitzar la recepció i el pagament corresponent. Stringsfield.com es reserva el dret a subscriure contractes amb empreses de gestió de cobraments perquè, en els casos d'aquells clients que no recullin els seus enviaments, l'empresa pugui recuperar l'import impagat.

La mercaderia ha de ser immediatament revisada pel client després d'efectuada l'entrega. En cas de produir danys per transport, s'han de declarar sense demora de forma escrita. Els danys d'embalatge han de ser denunciats i reclamats pel client davant l'empresa transportista. El deteriorament o ruïna accidental dels productes adquirits serà de responsabilitat del client després que les mercaderies hagin estat lliurades.

Enviem a Península i Balears amb els serveis de transport de Correus o altres empreses de missatgeria instantània de reconeguda solvència. Depenent del pes i el volum de la comanda, Stringsfield.com decidirà quin tipus de transport és el més idoni per a enviar la mercaderia.

Per a tots aquells comandes que es realitzin en dies festius o en períodes en què les instal·lacions de Stringsfield romanguin tancades, s'indicaran les dates de lliurament aproximades i els terminis, especificats en un apartat dins el Menú "Informació". No s'admetran comandes urgents en aquests terminis, ni tampoc es podran exigir garanties ni devolucions, per ser així defecte de l'usuari.
GARANTIES

La garantia dels productes venuts per Stringsfield.com es presta i estableix en virtut de la normativa continguda en la legislació vigent, en particular, al Reial Decret Legislatiu 1/2007, article 114 i següents, marc legal que té per objecte facilitar al consumidor diferents opcions per exigir el sanejament quan el bé adquirit no sigui conforme amb el contracte, donant-li l'opció d'exigir la reparació o la substitució del bé, llevat que una d'aquestes sigui impossible o desproporcionada. Quan la reparació o substitució no fossin possibles o resultin desproporcionades, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

En cas de manca de conformitat del producte, es reconeix un termini de dos anys a partir del moment del lliurament perquè el comprador pugui fer efectius els seus drets, ara bé, només en els 6 mesos següents al lliurament es presumeix que la falta de conformitat ja existia en el moment del lliurament, corresponent al comprador provar, en la resta 18 mesos (és a dir, des del setè fins finalitzar els dos anys) que el bé era no conforme, tot això d'acord amb l'article 114 i següents de l'esmentat Reial Decret Legislatiu.

Stringsfield atorga un any addicional de garantia a més dels dos anys que estableix la llei. Aquesta garantia s'ofereix a tots els productes que tinguin una data de compra posterior al 01/02 de 2016.

Els fabricants poden oferir garanties addicionals, l'extensió i durada difereixen segons els productes i les marques. Aquestes garanties són exclusivament a càrrec del fabricant que s'obliga a elles. En virtut del Reial Decret Legislatiu, el venedor està obligat a lliurar al consumidor un bé que sigui conforme amb el contracte de compravenda en els termes que el mateix estableix (article 114), en virtut del qual:? El venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant seu de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte.

Cal conservar la factura de compra com a prova necessària de garantia. En tot cas, haurà de correspondre el número de sèrie del producte a reparar amb el que consti en els arxius de Stringsfield.com o del fabricant / distribuïdor.

El còmput de la garantia començarà el mateix dia de lliurament, en virtut de l'antemencionado article 123 del Reial Decret Legislatiu.

En cas de reparacions de productes, el client haurà d'acudir exclusivament als serveis tècnics oficials (reconeguts i llicenciats pels fabricants). Es recomana acudir als SAT per agilitzar els tràmits de reparacions.

Sense perjudici del règim de sanejament dalt descrit, i encara en cas de plena conformitat del bé, el client podrà desistir de la seva comanda i retornar-lo en el termini de set dies hàbils en atenció al que estableix l'article 71 del Reial decret legislatiu 1 / 2007, tal com s'indica en els apartats següents.

La garantia es dirigeix ​​únicament al titular (part contractual) que figuri en la factura i només el titular pot exigir la mateixa. Stringsfield.com no es responsabilitzarà d'atendre requeriments de tercers que no hagin adquirit directament el bé a través Stringsfield.com i / o que no constin a la factura de venda.

Cada fabricant té les seves pròpies condicions de garantia (manteniment, reparació, substitució, terminis de lliurament, etc.), de manera que abans de comprar qualsevol producte d'atendre els termes establerts pel fabricant. Stringsfield es reserva el dret a rescindir l'any addicional de garantia que atorguem en els casos en què es consideri que el client ha fet un mal ús del producte, estipulat en el paràgraf següent.

Anul·lació de garanties: La incorrecta utilització, manipulació o manteniment per part del Client d'un aparell o instrument musical, la seva incorrecta reparació, modificació o ampliació per part del Client d'un producte, així com el deteriorament, eliminació o ocultació, per part del Client , de l'etiqueta identificativa de Stringsfield.com o del fabricant de tots els productes fabricats o distribuïts per Stringsfield.com, suposarà la seva pèrdua de garantia. No s'acceptarà cap material danyat, sense embalatge o amb mostres evidents d'una manipulació incorrecta. Queden exclosos de tota garantia els defectes i deterioraments produïts per fets externs, accidents, principalment accidents elèctrics, per desgast i per utilització no conforme a les instruccions de Stringsfield.com o del fabricant d'aquest producte. S'exclouen igualment els productes modificats o reparats pel Client o qualsevol altra persona no autoritzada per Stringsfield.com així com els productes que són objecte d'un contracte de suport específic. Stringsfield.com no es responsabilitza dels errors o ruptures produïdes en l'enviament del producte. En cas de defecte o trencament no assumida per part del departament d'atenció tècnica, es procedirà a la devolució del producte a ports deguts. La reparació dels casos anteriors en què quedi exclosa la garantia serà facturada: Tarifa de reparació: quaranta-cinc euros l'hora (IVA no inclòs).

Exempts de garantia estan tots els productes que estiguin subjectes a la naturalesa del seu ús com cordes, pues, pegats, llums, baquetes, plats, acumuladors / bateries, cables, bosses, cofres, corretges, potenciòmetres, faders, díodes de làser, controls de modulació, vàlvules, llengüetes d'harmònica, filtres, etc. També estan exempts de garantia casos com deficiències de producte a causa d'errors d'ús o mala manipulació del mateix o el seu embalatge, per no atendre les instruccions, ús inadequat o sense enteniment, per falta de manteniment; per causa de l'ús de parts no pertanyents a l'original del fabricant; per intent de reparació per part de l'usuari; productes l'ús s'hagi desviat de la seva utilització normal, derivant-se en la inutilizabilidad del mateix. Stringsfield.com no es farà càrrec de possibles danys que puguin resultar per mal ús, manipulació incorrecta, o mal funcionament derivat curt circuit. La garantia no serà vàlida en cas de factors externs a l'ús normal del producte, com ara pujades o baixades de tensió, utilització d'accessoris inadequats o prohibits pels fabricants, caigudes, aigua, foc o maneig incorrecte o abusiu per part del client o per terceres persones no autoritzades pels fabricants.